.
O PROJEKTU
Portal je nastao u sklopu IPA projekta "Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu" koji finansira Evropska unija.

O PROJEKTU

Projekat „Održivo upravljanje privatnim šumama„I TOPLA SOBA I PTICE NA BROJU“ realizuje se u u sklopu IPA projekta "Partnerske akcije za zaštitu biodiverziteta na zapadnom Balkanu" koji finansira Evropska unija.

KONTEKST
Istorijski posmatrano  šumama  je  na ovim prostorima oduvek  ukazivan  poseban znacaj i  prema njima se  odnosilo na jedan poseban nacin.Poslednjih decenija ne samo da se uzgubio  odnos gde je šuma bila statusni simbol familije, vec se usled raznoranih okolnosti otišlo u drugu krajnost.“Dedovski“ kapital prepoznat je kao dobar  socijalni amortizer i  tako je krenula bespoštedna eksploatacija  šuma bez ikakvog obzira prema principima održivog razvoja i  ocuvanja biodiverziteta.
Sve više maha uzima nedozvoljena    totalna seca   , ne vrši  se redovno održavanje i zaštita šuma, šumski otpad se ne koristi u funkcji dobijanja biomase.
Na posecenim površinama ne zasaduju se nove sadnice pa one postaju ugrožene od strane brojnih invazivnih vrsta.
Istovremeno, iskorišcenje posecene šumske mase  je na veoma niskom nivou pa tako imamo prisutnu deforestifikaciju koja  se ne može opravdti cak ni nastojanjima za  poboljšanjem teškog  ekonomskog položaja lokalnog stanovništva.Zbog primitivnog nacina korišcenja drveta za ogrev sa veoma niskim stepenom energetske efikasnosti i dalje imamo izražene aspekte „energetskog siromaštva“ na ruralnom podrucju.
Problem se sastoji  u nedovoljnoj informisanosti vlasnika privatnih šuma o svojim obavezama po pitanju gazdovanja, ali i neefikasnim radom državnih organa koji su zaduženi za implementaciju zakonskih propisa.

Ne postoje ni sistematski nacin informisanja gradjanstva o alternativnom i efikasnijem korišcenju  biomase od poljoprivrednog i šumskog otpada  kao i supstituciju konvencionalnog ogrevnog drveta brzorastucim energetskim biljkama u cilju smanjenja sece šuma.

CILJ PROJEKTA:
Sprecavanje negativnih uticaja na biodiveritet i klimatske promene

SPECIFICNI CILJEVI:

Senzibilizacija javnosti  za proplem postojece prakse neodrživog  upravljanja šumama u privatnom vlasništvu
Promocija prmera dobre prakse u oblasti upravljanja šumama i korišcenja drveta kao energenta

http://kalkulator.unecopn.org/